Ochrona danych osobowych - Powiatowy Urząd Pracy w Wieluniu


Klauzula informacyjna

 
Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych
 
Stosownie do art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) informujemy, że:
Administrator Twoich danych Powiatowy Urząd Pracy w Wieluniu
Dane kontaktowe Z Administratorem można się skontaktować:
 1. osobiście
 2. telefonicznie: 43 843 47 33
 3. pisemnie: ul. Sieradzka 56a, 98-300 Wieluń lub na adres poczty elektronicznej: lowi@praca.gov.pl
Inspektor Ochrony Danych W Powiatowym Urzędzie Pracy w Wieluniu został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych – Sławomir Mazur, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iod@wielun.praca.gov.pl lub pisemnie (na adres siedziby Powiatowego Urzędu Pracy ul. Sieradzka 56a, 98-300 Wieluń).
Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Cele przetwarzania, podstawa prawna przetwarzania, czas przechowywania poszczególnych kategorii danych Dane będą przetwarzane przez Powiatowy Urząd Pracy w Wieluniu w celach:
 1. wypełnienia obowiązków prawnych - w tej sytuacji podanie danych jest obowiązkowe (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c lub 9 ust. 2 lit. g RODO) - ciążących na Urzędzie Pracy w szczególności zadań wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - przetwarzane przez okres maksymalnie 50 lat przy rejestracji bezrobotnych.
 2. rekrutacji i promocji (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) – w sytuacji zebrania dobrowolnej zgody od kandydatów lub osób uczestniczących w akcjach promocyjnych przy wykorzystaniu ich wizerunku – dane przetwarzane do momentu wycofania zgody bądź zakończenia procesu rekrutacji
 3. zawarcia umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) – podczas współpracy z osobami fizycznymi, które zobowiązane są do podania danych – dane przetwarzane nie dłużej niż przez okres 5 lat od zakończenia umowy.
Odbiorcy danych Dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu pracodawcy, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonym w umowie usług na rzecz pracodawcy, na przykład: usługi teleinformatyczne, usług drukarskie, usługi prawne i doradcze.
Prawa osoby, której dane dotyczą Osoby, których dane osobowe przetwarza Powiatowy Urząd Pracy w Wieluniu mają prawo do:
 1. dostępu do swoich danych osobowych
 2. żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe
 3. żądania usunięcia danych, gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub po wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.
 4. żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy osoby te kwestionują prawidłowość danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych, Powiatowy Urząd Pracy w Wieluniu nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzana, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub gdy osoby te wniosły sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia nadrzędnych interesów administratora nad podstawą takiego sprzeciwu;
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osób, których dane są przetwarzane;
 6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 

 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę